Hiện tại Simple Shop dừng đăng ký miễn phí mới, chỉ hỗ trợ tài khoản mua trả phí.
Nếu bạn muốn đăng ký mới vui lòng liên hệ website https://atpsoftware.vn chat với nhân viên chúng tôi.